Политика за поверителност

За обработването на лични данни на физически лица от търговско дружество „ГАРАЖ 31 “ ЕООД и предприеманите от дружеството мерки за защита на тези данни.

Настоящият документ е съставен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679О на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., наричан за краткост GDPR или Регламента, на относимите разпоредби на Закона за защита на личните данни, на подзаконовите актове по прилагането му, както и насоките на Комисията за защита на личните данни. Неговата цел е да опише подхода към законосъобразното обработване на Вашите лични данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от „ГАРАЖ 31“ ЕООД дейност.

Политиката включва следната информация:

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С НЕГО
 2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ
 3. ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ
 4. ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИТЕ /ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ/
 5. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ
 6. КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С НЕГО

„ГАРАЖ 31 “ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205485513, представлявано от своя управител, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район Източен, бул. “Марица – юг” № 196 обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

Можете да се свържете с нас по въпроси, касаещи обработваните от нас Ваши лични данни на следните телефони -0885 284040, както и на адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, район Източен, бул. “Марица – юг” № 196 или електронен адрес: office@garage31.eu.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ

 Обработваните от дружеството лични данни имат за цел да съдействат за осъществяване на извършваната от него дейност и по-конкретно:

 • Да поддържа трудовоправни отношения със своите служители при спазване на относимата нормативна уредба;
 • Да поддържа договорни отношения с физически лица – клиенти/възложители и/или физически лица, представляващи клиенти/възложители при и по повод осъществяването на основната и/или съпътстващите дейности на Дружеството при спазване на относимата нормативна уредба;
 • Да поддържа партньорски отношения с трети лица, за осъществяване на основната и/или която и да е от съпътстващите я дейности, включително, но не само: данъчна администрация, Агенция по вписванията; Служба по трудова медицина; Главна инспекция по труда, Банки, Застрахователни компании и застрахователни брокери, нотариуси, ЧСИ и др. в изпълнение на изискванията на законодателството;
 • Да установим и поддържаме добросъвестни търговски отношения с нашите клиенти и да предоставяме качествено обслужване, следващо принципа на непрекъснато подобряване;
 • Да охраняваме нашите обекти посредством система за видеонаблюдение;
 • Да отговаряме на относимите към дейността ни законови изисквания.

За постигане на по-горе изброените цели, „ГАРАЖ 31 “ ЕООД обработва следните категории и конкретни видове данни:

ЛИЧНИ ДАННИ, МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИ:

– имена – за трудови /граждански/ договори, за пълномощни и пр.;

– адрес – за кореспонденция за нуждите на конкретен договор; електронна поща;

– телефонни номера – личен/ служебен, на който субектът се е съгласил да получава обаждания;

– ЕГН / ЛНЧ;

– трудова книжка, служебни бележки от предходен работодател – за справка за стажа, за използвания годишен отпуск и за облагаемия доход за годината на постъпване;

– дипломи, сертификати, относими към длъжността;

– лични банкови сметки – за изплащане на възнаграждения;

– автобиографии (CV) – при кандидатстване и/или постъпване на работа.

Данните се съхраняват в регистър „Персонал“ и регистър “Граждански договори”.

ЛИЧНИ ДАННИ, МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА/ВСТЪПВАНЕ В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ:

– имена – за целите на сключване на договори/извършване на продажби/изпълнение на                              поръчки;

– адрес – за кореспонденция/извършване на доставка за нуждите на конкретен договор;

– електронна поща – за кореспонденция за нуждите на нуждите на конкретен договор;

– телефонни номера – личен/ служебен, на който физическото лице се е съгласило да получава обаждания;

Данните се съхраняват в регистър „Клиенти” и регистър “Доставки”.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ:

В изпълнение изискванията на Кодекса на труда и приложимите към сигурността и безопасността на производството на дружеството изисквания и приложими стандарти, „ГАРАЖ 31“ ЕООД обработва следните чувствителни данни за здравословното състояние на своите служители:

– карта за предварителен медицински преглед /медицинско свидетелство/ – за справка при постъпване на работа;

– болничен лист – при временна нетрудоспособност поради болест;

– ТЕЛК/НЕЛК решения;

Данните се съхраняват в регистър „Здравен статус”.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:

Съгласно изискванията на приложимото законодателство „ГАРАЖ 31“ ЕООД прилага мерки за сигурност, които включват следните технически и организационни средства за контрол на достъпа и за осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите и за защита на живота и здравето на гражданите: алармени системи за сигурност и система за видеоконтрол, извършваща 24-часово видеонаблюдение и състояща се от записващи и запаметяващи устройства.

Видеонаблюдение и видеозаписване се извършва на паркинг, рампа, в производствената сграда, складовото помещение и шоурума, разположен на партерния етаж на офис сградата на адрес: гр. Пловдив, район Източен, бул. “Марица – юг” № 196. Записите с видеообрази се съхраняват на сървър с ограничен достъп. Достъп до заснетите кадри имат само изрично определени със заповед лица.

Чрез информационни табели, поставени на видно място, субектите на данни и другите посетители, които могат да бъдат заснети, се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол и за всяка друга релевантна информация във връзка с извършваното наблюдение.

Данните се съхраняват в регистър „Видеонаблюдение”

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ” (COOKIES)

Какво представляват бисквитките?

За функционирането на уебсайта ни е необходимо ползването на „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним Вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представя нашия сайт или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за Вас. Някои бисквитки съдържат лична информация – например, ако сте кликнали на „Запомни ме“, когато сте влизали в профила си, бисквитката ще запомни потребителското ви име. Повечето бисквитки не събират информация, която може да Ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до нашия сайт и го използват или какво е тяхното местоположение.

Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на Вашия браузър. Следва да имате предвид, че ако изберете “отказ”, може да не получите достъп до някои секции на уебсайта ни.

Какви лични данни събират бисквитките на сайта на „ГАРАЖ 31 “ ЕООД?

Бисквитките, които ние използваме могат да събират информация относно: име, фамилия, пощенски код, град, държава, адрес за доставка, телефон за връзка, email, IP адрес, браузър, операционна система. Събраните чрез бисквитки лични данни не предоставяме на трети страни.

ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ

„ГАРАЖ 31 “ ЕООД обработва законосъобразно горепосочените лични данни, изцяло или като отделни видове, на основанията, предвидени в чл.6 от Регламента, като най-често се обработват на следните основания:

Законово задължение

В случаите, когато спрямо дружеството се прилагат редица нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове /както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС/, с оглед на тяхното изпълнение ние обработваме Вашите лични данни за спазване на съответното задължение, което се прилага спрямо нас. Например:  подаване на информация и отчети към НАП и други държавни органи в съответствие с приложимото национално законодателство.

Ако Вие не предоставите личните си данни, ние няма да влезем в правоотношение с Вас.

Договорно основание

Ние обработваме Вашите лични данни, когато това е необходимо за предприемане на стъпки за продажба на стока/сключване на договор с Вас/представляваното от Вас лице или за изпълнение на вече сключен договор.

Ако Вие не предоставите личните си данни, ние няма да влезем  в правоотношение с Вас.

Легитимен интерес

Предвид упражняване и защита на законните права и интереси на „ГАРАЖ 31 “ ЕООД; съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на клиенти, служители, както и  на други лица, свързани с дружеството, на територията на неговите обекти се извършва видеонаблюдение и контрол на достъпа с цел охрана на имуществото, доказване изпълнението на приложимите изисквания, осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите, и защита на живота и здравето на гражданите.

Ако Вие не предоставите личните си данни, ние няма да влезем в правоотношение с Вас.

Съгласие

В други случаи дружеството обработва Вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на Вашето изрично съгласие за това. 

ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИТЕ /ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ/

 • Относно данните, които се съхраняват в регистър „Персонал“ и регистър “Граждански договори”

  Данните от регистъра не се предоставят на трети лица, с изключение на предаването на справки и            списъци в НОИ, НАП и Инспекция по труда, съгласно изискванията на съответните нормативни актове,      както и на Служба по трудова медицина /СТМ/, ЧСИ, обслужваща банка, застрахователно дружество,        възложители на обществени поръчки.

 • Относно данните, които се съхраняват в регистър „Здравен статус“

  Данните от регистъра не се предоставят на трети лица, с изключение на НОИ и СТМ, съгласно                    изискванията на съответните нормативни актове. Данните се предоставят и на застрахователната             компания, която обслужва дружеството.

 • Относно данните, които се съхраняват в регистър „Клиенти” и регистър “Доставки”

  Данните от регистъра не се предоставят на трети лица, с изключение на   компетентните органи, когато    това се изисква от закона и на куриерските фирми, осъществяващи доставката /Еконт, Спиди/. 

 • Относно данните, които се съхраняват в регистър „Видеонаблюдение“

  Данните от регистъра не се предоставят на трети лица, с изключение на компетентни органи, когато          това се изисква от закона.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

„ГАРАЖ 31 “ ЕООД съхранява Вашите лични данни за следните срокове:

Регистър „Персонал“

Всички досиета на персонала на хартиен и технически носител се съхраняват за срок от 50 /петдесет/ години от прекратяване на трудовия договор с фирмата.

Всички документи, доказващи трудов стаж се съхраняват 50 /петдесет/ години съгласно чл. 12, ал. 1 ЗСч;

Регистър „Граждански договори”

Данните се съхраняват за срок от 5 /пет/ години, считано от 01 януари на годината следваща годината на плащане на хонорара, съгласно чл. 38, ал. 1 т. 3 ДОПК и чл. 42, ал. 1, т. 3 ЗСч;

Регистър „Здравен статус“

Болничните листове представени от субектите на данни се съхраняват 3 години, считано от 1 януари на годината следваща годината на издаване на болничния лист.

ТЕЛК/НЕЛК решения – съхраняват се в досиета на персонала на хартиен и технически носител за срок от 50 /петдесет/ години.

Карта за предварителен медицински преглед /медицинско свидетелство/  – съхраняват се в досиета на персонала на хартиен и технически носител за срок от 50 /петдесет/ години.

Регистър “Доставки”

Данните в регистъра се съхраняват за срок от 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината на приключване на договора, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 4 ДОПК.

Регистър “Клиенти”

Данните в регистъра се съхраняват за срок от 10 /десет/ години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на предоставяне на услугата/приключване на договора.

Регистър “Видеонаблюдение”

Данните се съхраняват за срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на видеозаписването, след което, ако няма причина да бъдат свалени, се самоунищожават.

КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ

Имате следните права по отношение на обработваните от „ГАРАЖ 31 “ ЕООД Ваши лични данни

 • право на информация;
 • право на достъп до личните Ви данни;
 • право на коригиране;
 • право на изтриване;
 • право на ограничаване на обработването;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Можете да упражните горепосочените права посредством подаване на искане в свободна форма на електронния адрес на „ГАРАЖ 31 “ ЕООД: office@garage31.eu . Ще отговорим на всяко Ваше искане, без излишно забавяне в 14-дневен срок от получаването му.

Имате право и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в качеството й на национален надзорен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработването на личните Ви данни от дружеството.

.

Меню
Свържете се с нас
(+359) 894 777 042